Khước từ

 1. Trong trường hợp có bất kỳ tên không phải tiếng Anh nào được sử dụng cho các sự kiện hoặc đội trên website thì bản tiếng Anh chính thức liên quan sẽ được áp dụng.

 2. Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản không phải tiếng Anh, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh chính thức.

 3. Khi kiểm tra tỷ lệ cược trực tiếp, thời gian bắt đầu sự kiện trực tiếp hoặc bất kỳ các thị trường sự kiện trực tiếp khác, xin lưu ý rằng các thông tin chỉ được cung cấp như một sự hướng dẫn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ sự thiếu chính xác nào có thể xảy ra. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thông tin đó là chính xác tại thời điểm được công bố.

 4. Các trường hợp có thể xảy ra trong đó đặt cược được xác nhận hoặc thanh toán được thực hiện bởi Sportsbook bị lỗi. Những trường hợp như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Giá /chênh lệch/điều khoản được cung cấp bởi chúng tôi rất khác nhau so với giá có sẵn trên thị trường chung.
  • Giá / chênh lệch / điều khoản được cung cấp tại thời điểm đặt cược rõ ràng là sai với xác suất dự báo xảy ra.
  • Một cược đã được chấp nhận một cách sai lầm trên một kèo lẽ ra phải bị đình chỉ hoặc loại bỏ.
  • Một cược có chứa các sự kiện không tương thích được vô tình chấp nhận, do lỗi của con người hoặc kỹ thuật.
  • Một lỗi giải quyết được thực hiện trong khi tính toán hoặc ghi có số tiền thắng.
  • Bất kỳ tình huống nào khác có thể được coi là một lỗi.

Trong tất cả các trường hợp, Sportsbook có quyền hủy tất cả các cược được chấp nhận có lỗi đó hoặc sửa lỗi đã giải quyết lại tất cả các cược với giá/chênh lệch/điều khoản chính xác nên có tại thời điểm mà đặt cược đã được đặt trong trường hợp không có lỗi.

Nguyên tắc thay đổi tỷ lệ cược

Nếu tỷ lệ cược trên phiếu cược có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cung cấp ba tùy chọn khả dụng từ Cài đặt thay đổi tỷ lệ cược.

 • Chấp nhận tất cả các thay đổi tỷ lệ cược: Hệ thống sẽ tự động chấp nhận bất kỳ tỷ lệ cược mới và người chơi sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nhắc nhở nào. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi về điểm, sẽ có một thông báo nhắc người chơi chấp nhận hay từ chối ưu đãi mới.
 • Chỉ chấp nhận tỷ lệ cược tốt hơn: Tất cả tỷ lệ cược mới trong phần lựa chọn sẽ kích hoạt thông báo nhắc nhở người chơi về việc chấp nhận hay từ chối tỷ lệ cược mới.
 • Không chấp nhận tỷ lệ cược mới: Tất cả tỷ lệ cược mới trong phần lựa chọn sẽ kích hoạt thông báo nhắc nhở người chơi về việc chấp nhận hay từ chối tỷ lệ cược mới.

Luật cược

Luật thể thao